محصولات شیمیایی غیرآلی

محصولات شیمیایی غیرآلی

محصولات شیمیایی غیرآلی

هم اکنون خریداری کنید اسناد

محصولات شیمیایی و مواد وابسته

(28-38)

28

محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها، عناصر رادیو اکتیف، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها

2801

فلوئور، کلر، برم، ید.

2802

گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)،...

2803

کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته...

2804

هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیرفلزی

2805

فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی؛ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم (Scandium) وایتریوم (Yttirum)، حتی مخلوط شده یا آلیاژ شده یا نشده باهم؛ جیوه.

2806

کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک)؛ اسید کلروسولفوریک.

2807

اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛اولئوم.

2808

اسید نیتریک؛ اسیدهای سولفونیتریک.

2809

پنتا اکسید دی فسفر؛ اسید فسفریک؛ اسیدهای پلی فسفریک،...

2810

اکسیدهای بر؛ اسیدهای بریک.

2811

سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی.

2812

هالوژنور واکسی هالوژنورهای عناصر غیرفلزی.

2813

سولفورهای عناصر غیرفلزی؛ تری سولفور فسفر تجارتی.

2814

آمونیاک بدون آب (Anhydrous) یا آمونیاک محلول در آب.

2815

هیدرواکسید سدیم (سودسوزآور)؛ هیدرواکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)؛ پراکسید سدیم و پراکسید پتاسیم.

2816

هیدرواکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدرواکسیدها...

2817

اکسید روی، پراکسید روی.

2818

کوروندم مصنوعی (Artificial corundum) با ساخت شیمیایی...

2819

اکسیدها و هیدروکسیدهای کروم.

2820

اکسیدهای منگنز.

2821

اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن؛ خاک های رنگی که بر حسب...

2822

اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی.

2823

اکسیدهای تیتان.

2824

اکسیدهای سرب؛ سرنج (Red lead) و مین اورانژ (orange lead).

2825

هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها؛ سایر...

2826

فلوئورورها؛ فلوئورو سیلیکات ها، فلوئورو آلومینات ها...

2827

کلرورها، اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها؛ برمورها واکسی برمورها؛ یدورها و اکسی یدورها.

2828

هیپوکلریت ها؛ هیپولکریت کلسیم تجارتی؛ کلریت ها هیپوبرومیت...

2829

کلرات ها:

2830

سولفورها؛ پلی سولفورها؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص

2831

دی تیونیت ها و سولفوکسیلات ها.

2832

سولفیت ها؛ تیو سولفات ها.

2833

سولفات ها؛ زاج ها (Alums)؛ پراکسو سولفات ها (پرسولفات ها).

2834

نیتریتها، نیتراتها.

2835

فسفینات ها، (هیپوفسفیت ها)، فسفنات ها (فسفیت ها) و فسفات ها؛ پلی فسفات ها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص

2836

کربنات ها؛ پراکسوکربنات ها(پرکربنات)؛ کربنات آمونیوم...

2837

سیانورها، اکسی سیانورها و سیانورهای کمپلکس.

2839

سیلیکاتها، سیلیکات های فلزات قلیایی تجارتی.

2840

براتها، پراکسوبراتها (پربراتها).

2841

املاح اسیدهای اکسومتالیک یا پراکسومتالیک.

2842

سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی از جمله...

2843

فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال، ترکیبات غیرآلی یا آلی...

2844

عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ های رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ های قابل شکافتن Fissiles یا حاصلخیز (Fertiles) ترکیبات آنها؛ مخلوط ها و فضولات دارای این محصولات

2845

ایزوتوپ ها بغیر از آنهایی که مشمول شماره 44 28 می شوند؛...

2846

ترکیبات، غیرآلی یا آلی از فلزات خاک های کمیاب، از ایتریوم،...

2847

پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.

2848

فسفورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص باستثنای...

2849

کربورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.

2850

هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با...

2852

ترکیب ها ( Compounds )، غیر آلی یا آلی، از جیوه به...

2853

سایر ترکیبات غیرآلی ( از جمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت Conductivity ) ( یا آبهای با هم درجه خواص؛ هوای مایع ( از جمله هوای مایع که گازهای کمیاب آن را خارج کرده باشند ) ، هوای متراکم؛ ملغمه ها، غیر از ملغمه های فلزات گرانبها

29

محصولات شیمیایی آلی

30

محصولات دارویی

31

کـــــودهـا

32

عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان ها و سایر مواد رنگ کننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی ها؛ بتانه ها؛ مرکب ها

33

روغن های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده های آرایشی

34

صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روان کننده، موم های مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری «موم های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

35

مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها

36

باروت و مواد منفجره؛ اشیاء فن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال

37

محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

38

محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Imageاولین نیستیم ولی تلاش میکنیم بهترین باشیم.

021-86036605اکنون با ما تماس بگیرید